13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ZASADY REKRUTACJI 2022

>>INFORMATOR 2022


KLASY:


SPOŁECZNO – PRAWNA

BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA

MATEMATYCZNO – FIZYCZNA

1.    Maksymalna liczba uczniów w każdej z klas  –  28

2.    Zasady rekrutacji:


O przyjęciu kandydata decyduje suma punktów otrzymanych za:

a)  wynik egzaminu ósmoklasisty -  0,35 pkt. za każdy procent punktów uzyskanych z języka polskiego i matematyki oraz 0,3 pkt. z języka obcego na poziomie podstawowym  -  (maksymalnie 100 pkt.)

b)  oceny z języka polskiego i matematyki na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej - (maksymalnie  36 pkt.),

c)  oceny z wybranych przedmiotów (zgodnie z kierunkiem kształcenia) na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej 
(maksymalnie  36 pkt.)

Oceny z języka polskiego, matematyki i wybranych przedmiotów przeliczane są na punkty w sposób następujący:

celujący - 18 pkt.

bardzo dobry - 17 pkt.

dobry - 14 pkt.

dostateczny - 8 pkt.

dopuszczający - 2 pkt.

d)  szczególne  osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia szkoły podstawowej –  (maksymalnie 18 pkt.):
-   sukcesy w konkursach  wymienionych w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty punktowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (§. 7 ust. 1 i 2).

e)  świadectwo ukończenia szkoły podstawowej z wyróżnieniem             (7 pkt.)

f)   aktywność społeczną (na rzecz szkoły, wolontariat)             (3 pkt.)

Uwagi końcowe:

1.   Od roku szkolnego 2004/2005 uczniów XIII LO obowiązuje jednolity strój.

2.  Termin składania wniosków:

- 09.05 - 31.05.2022 r. do godziny 15.00 - dla kandydatów, którzy we wniosku uwzględnią oddział dwujęzyczny, klasę pre - IB i / lub oddział sportowy mistrzostwa sportowego.

- 09.05 - 20.06.2022 r. do godziny 15.00 - dla pozostałych kandydatów.