13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

ZASADY REKRUTACJI 2019

>>INFORMATOR

Zasady ogólne.

Do klas: matematyczno-fizycznej, matematyczno-przyrodniczej, biologiczno-chemicznej i społeczno-prawnej, z pominięciem postępowania kwalifikacyjnego, przyjmowani będą:
a)    finaliści i laureaci ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych,
b)    finaliści i laureaci Olimpiady Matematycznej Juniorów lub Młodzieżowej Olimpiady Informatycznej,
c)    laureaci Olimpiady Języka Angielskiego dla gimnazjalistów,
d)    laureaci wojewódzkich konkursów przedmiotowych dla gimnazjalistów organizowanych przez Kuratora Oświaty.

KLASY:


SPOŁECZNO – PRAWNA

BIOLOGICZNO – CHEMICZNA

MATEMATYCZNO – PRZYRODNICZA

MATEMATYCZNO – FIZYCZNA

1.    Maksymalna liczba uczniów w każdej z klas  –  28

2.    Zasady rekrutacji:


O przyjęciu kandydata decyduje suma punktów otrzymanych za:

a)  wynik egzaminu gimnazjalnego -  0,2 pkt. za każdy procent punktów uzyskanych z języka polskiego, historii i wiedzy o społeczeństwie, matematyki, przedmiotów przyrodniczych i języka obcego na poziomie podstawowym  -  (maksymalnie 100 pkt.)

b)  oceny z języka polskiego i matematyki na świadectwie ukończenia gimnazjum - (maksymalnie  36 pkt.),

c)  oceny z wybranych przedmiotów (zgodnie z kierunkiem kształcenia) na świadectwie ukończenia gimnazjum
(maksymalnie  36 pkt.)

Oceny z języka polskiego, matematyki i wybranych przedmiotów przeliczane są na punkty w sposób następujący:

celujący - 18 pkt.

bardzo dobry - 17 pkt.

dobry - 14 pkt.

dostateczny - 8 pkt.

dopuszczający - 2 pkt.

d)  szczególne  osiągnięcia ucznia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum –  (maksymalnie 18 pkt.):
-   sukcesy w konkursach  wymienionych w wykazie zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych ustalony przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty punktowane zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Edukacji Narodowej z dnia 16 marca 2017 r. w sprawie sposobu przeliczania na punkty poszczególnych kryteriów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym, składu i szczegółowych zadań komisji rekrutacyjnej, szczegółowego trybu i terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego oraz postępowania uzupełniającego (§. 7 ust. 1 i 2).

e)  świadectwo ukończenia gimnazjum z wyróżnieniem             (7 pkt.)

f)   aktywność społeczną (na rzecz szkoły, wolontariat)             (3 pkt.)

Uwagi końcowe:

1.    Od roku szkolnego 2004/2005 uczniów XIII LO obowiązuje jednolity strój.

2.   Każdy kandydat ubiegający się o przyjęcie do XIII LO może, po wcześniejszym umówieniu się z pedagogiem szkolnym, odwiedzić szkołę w dowolnie wybranym dniu i wziąć udział w wybranych przez siebie lekcjach, u dowolnych nauczycieli. Taka wizyta umożliwia rzeczywiste poznanie „życia codziennego” naszej szkoły i znacznie ułatwia dokonanie właściwego wyboru.

3.   Podanie o przyjęcie do szkoły składa osobiście kandydat w obecności przynajmniej jednego z rodziców. Ponieważ złożenie podania poprzedzone jest rozmową informacyjną z przedstawicielem dyrekcji szkoły, należy wcześniej umówić się telefonicznie.


4.  Termin składania wniosków:

- 09. 05 - 21. 05. 2019 r. - dla kandydatów, którzy we wniosku uwzględnią oddział dwujęzyczny, klasę pre - IB i / lub oddział sportowy mistrzostwa sportowego.

- 09. 05 - 18. 06. 2019 r . - dla pozostałych kandydatów.