13 LO w Szczecinie

  • Increase font size
  • Default font size
  • Decrease font size

NABÓR 2020


>> Lista osób przyjętych do internatu ZSO 7

>> Lista osób nieprzyjętych


Nabór na rok szkolny 2020/2021 do Internatu ZSO nr 7 odbędzie się drogą elektroniczną. W okresie od 27.07.2020r. do 12.08.2020r. będzie można wygenerować w systemie wniosek o przyjęcie do placówki.

Wraz z wnioskiem dokumentami poświadczającymi spełnianie kryteriów należy przesłać za pośrednictwem systemu NABÓR:

1. Skrócony odpis aktu urodzenia (oryginał lub kserokopię poświadczoną za zgodność z oryginałem).

2. Zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały.

3. Zdjęcie legitymacyjne

4. Klauzulę RODO http://13lo.szczecin.pl/pdf/rodo/klauzula-proces-rekrutacji.pdf

W dniach 19.08.2020r.-21.08.2020r. (do godz. 15.00)- Dostarczenie przez kandydata zaświadczenia o przyjęciu do szkoły. Skan lub zdjęcie dokumentu należy przesłać elektronicznie na adres: bursa2@13lo.szczecin.pl

W dniach 24.08.2020r.-26.08.2020r. (do godz. 15.00) – Deklaracja woli zamieszkania w Internacie.Skan lub zdjęcie należy przesłać elektronicznie na adres placówki do której kandydat został zakwalifikowany do przyjęcia.

Uwaga!
Niepełne komplety dokumentów nie będą rozpatrywane przez komisję.

Oryginały wszystkich dokumentów rekrutacyjnych należy złożyć w placówce w dniu pierwszego zakwaterowania.


>> Harmonogram naboru

>> Kryteria naboru


>> Informator